top of page

טיפול משפחתי

חיים הרמוניים במסגרת המשפחתית הם אינם דבר מובן מאליו.

לעתים קרובות אנו מוצאים את עצמנו מתמודדים עם מצבים של "קצרים בתקשורת", תחושות חוסר הבנה, חוסר שייכות ופערים בציפיות בין הצדדים ועוד.

מצבים אלה מפריעים לתחושת האחדות במשפחה, לאוירה טובה ולתקשורת חיובית בין בני הבית.

במסגרת הטיפול המשפחתי נוצר שיח חיובי בין בני הבית, ומוענקים כלים למניעת אותם "קצרים בתקשורת" בין בני המשפחה וגישור על הפערים שעלולים להיות.

כתוצאה מכך עולה תחושת האחדות המשפחתית, לקיחת האחריות האישית על המצב, נוצרת אווירת חום ואהבה ומגלים זה את זה מחדש בתוך המשפחה.

טיפול משפחתי
bottom of page